Integriteit is een begrip dat wordt geïnterpreteerd als een ethische kwaliteit. Zij kan verwijzen naar zowel de organisatie als naar betaalde of vrijwillige medewerkers. Immers, iedereen kan zo maar in situaties komen waarin keuzes gemaakt moeten worden en waarin het moeilijk kan zijn vast te houden aan zowel (professionele) idealen als aan persoonlijke overtuigingen.

In de media lezen we zo nu en dan over mensen die zichzelf bevoordelen ten koste van anderen. Dit komt helaas voor in het bedrijfsleven, de politiek, een vereniging, de sport maar ook binnen christelijke organisaties en kerken. We hebben dan te maken met integriteitsschendingen en/of ongewenste omgangsvormen. Mensen die het opmerken of ervaren en het bespreekbaar willen maken kunnen er letterlijk ziek van worden, omdat men het in de organisatie onder de pet wil houden, of omdat men simpelweg niet kan geloven wat er gebeurt. 

Samen richtlijnen en of gedragscodes opstellen om schending van integriteit tegen te gaan en integer handelen te bevorderen en na te leven kunnen helpen om het bespreekbaar te maken.

Kortweg: het hebben van een gedragscode beschermt de leden c.q. deelnemers en leidinggevenden, het bevordert integer handelen en het geeft in eventueel voorkomende gevallen een meld- en klachtenprocedure aan.  

Vertrouwenspersoon

Door een vertrouwenspersoon aan te stellen geeft een organisatie een signaal af zich sterk te maken voor het bevorderen en bewaken van integer handelen zodat leidinggevenden, leden en vrijwilligers zich beschermd weten tegen discriminatie, pesten, manipulatie, machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en financiële misstanden. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon in voorkomende gevallen duidelijkheid over meld- en klachtenprocedures en waar nodig staat de vertrouwenspersoon de melder bij en geeft ondersteuning en nazorg.

Een Interne of Externe vertrouwenspersoon?

Een interne vertrouwenspersoon maakt deel uit van de organisatie (kerk) die de werkwijze en de situaties van binnenuit goed kent. Hij/zij is het aanspreekpunt voor degene die ervaart dat zijn/haar (of algemene) grenzen zijn of worden overschreden. Hierbij wordt beoogd dat verdere escalatie van een incident wordt voorkomen en problemen over ongewenste situaties worden opgelost en daar waar nodig geeft hij/zij nazorg aan de melder.

Kerkelijke gemeenten en kleinere organisaties kunnen worstelen met de aanstelling van een vertrouwenspersoon, onder meer omdat het moeilijk is om geschikte mensen te vinden of te waarborgen dat iemand voldoende onafhankelijk is om als vertrouwenspersoon te functioneren. Daarom is een externe vertrouwenspersoon, die vanuit christelijke identiteit werkt, voor hen wellicht een goede optie om onpartijdigheid en onafhankelijkheid te garanderen.

Een externe vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de organisatie. De taken zijn dezelfde als van een interne vertrouwenspersoon. Het voordeel is dat hij/zij verder afstaat  van de organisatie, wat zorgt voor een objectiever oordeel en het geeft minder kans op belangenverstrengeling.  Hierdoor ligt de drempel vaak lager om aan te kloppen bij een externe vertrouwenspersoon, vooral als er problemen zijn die samenhangen met leidinggevenden, familiaire of ethische vraagstukken. Voordelen zijn; onafhankelijkheid, deskundigheid, ervaring en objectiviteit.

Het kan zo maar gebeuren

Ook binnen christelijke organisaties en kerkelijke gemeenten kan er zomaar sprake zijn van o.a. machtsmisbruik en manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, van onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van (seksuele) intimidatie. Daar mag je je ogen niet voor sluiten want degene die het treft heeft behoefde aan erkenning en waar mogelijk een stukje rechtvaardiging.

Laten we daarom al het mogelijke doen om integriteit bespreekbaar te houden en te bevorderen en als het dreigt mis te gaan (of misgaat) er een einde aan te maken en het slachtoffer te helpen en te ondersteunen

Als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon kunnen wij uw kerk of organisatie ondersteunen om bijvoorbeeld de risicofactoren in beeld te brengen en een gedragscode op te stellen waarbij specifiek wordt gekeken naar de vormen en beleving van uw organisatie of kerk.

Bent u benieuwd naar onze dienstverlening?

Zie onze site www.eenheidgeeftkracht.nl, of

neem contact met ons op via: jan@eenheidgeeftkracht.nl