Integer en veilig?

Bij een kerk als veilige plaats denk je al gauw aan de veiligheidseisen en wetgeving zoals brandveiligheid, Arbowetgeving etc. Je denkt daarbij niet zo snel aan ongewenst gedrag of seksueel misbruik. Daarom noemen we een kerk die hier aandacht aangeeft liever ‘integer’ in plaats van veilig. De kerkelijke gemeente hoort een integere, veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is het niet vanzelfsprekend, helaas. Ook in de kerken komen ongewenste omgangsvormen, seksueel misbruik en schending van integriteit voor.

Een korte toelichting op een aantal begrippen

Ongewenste omgangsvormen

Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen. Een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking, het gebeurt zomaar.

Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit.  De beleving hiervan is voor iedereen verschillend.  Elk persoon bepaalt voor zichzelf wanneer die grens is overschreden of onder druk staat.

Wanneer is er sprake van ‘ongewenste omgangsvorm’ ? Als je wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone relatie binnen een groep of kerk. Hierbij mag je denken aan : manipulatie, machtsmisbruik, agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Seksueel misbruik.  

Hieronder valt: “iedere uiting van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst.  We zeggen daarmee dat iedere  seksuele getinte handeling en of toespeling valt onder  ongewenste omgangsvorm.

Seksueel misbruik in pastorale relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt.

Integriteit

Integriteit heeft met eerlijkheid en betrouwbaarheid te maken.

Het woord komt uit het Latijn en staat voor ‘gaaf en geheel’ maar ook voor ‘onkreukbaar’ en een zekere ‘nuchterheid‘. Integriteit kan het vertrouwen binnen een kerkelijke gemeente maken of breken.

Het is belangrijk dat mensen binnen een kerkelijke gemeente integer zijn. Daarom is het nuttig dat er regels en gedragscodes ontwikkeld zijn of worden om die integriteit zoveel mogelijk te waarborgen.
Minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de integriteit en veiligheid in de kerk ligt in eerste instantie bij de leiding. Echter is “integer kerkzijn” de verantwoordelijkheid van iedereen die deel uit maakt van de kerk.

In gesprek gaan over integriteit en veiligheid in de kerkelijke gemeente is belangrijk.  

Maar… hoe doe je dat?  

De kerkenraad of de raad van oudsten is verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente.

Een extern vertrouwenspersoon kan helpen om een plan te ontwikkelen waarin de kerk betrokken wordt bij dit belangrijke onderwerp.

Door een vertrouwenspersoon aan te stellen geeft de leiding vorm aan de verantwoordelijkheid van integer en veilig kerk zijn.

Meer weten?

Een mailtje of telefoontje is voldoende om met elkaar in gesprek te raken.

jan@eenheidgeeftkracht.nl

06-15486501