LVV-registervertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon aanstellen binnen uw (vrijwilligers)organisatie, vereniging, stichting of kerk is niet verplicht, maar zeker wel aan te raden. Want ook in uw organisatie kunnen medewerkers / vrijwilligers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties.

Als werkgever/ bestuur wilt u een beleid voeren dat een veilige werkomgeving biedt aan werknemers en/of vrijwilligers [1]. Met het aanstellen van een LVV-registervertrouwenspersoon laat u zien dat u dit onderwerp serieus neemt. Behalve dat het daarom slim is om een vertrouwenspersoon aan te stellen als onderdeel van het beleid, is het voor medewerkers/ vrijwilligers vooral ook fijn om iemand te hebben waar ze terecht kunnen met hun problemen en vragen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Overal waar mensen met elkaar in contact zijn kunnen spanningen voorkomen in de omgang: een misverstand, een uit de hand gelopen ruzie, een dreigend conflict, ongewenste humor of een niet prettig aanvoelende aanraking. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit.  De beleving hiervan is voor iedereen verschillend. Jij bepaalt voor jezelf wanneer die grens is overschreden of onder druk staat.

Ongewenste omgangsvormen

Er is sprake van ‘ongewenste omgangsvormen’ als je wordt benaderd op een manier die niet hoort bij een gewone collegiale relatie. Denk aan: agressie, bedreiging, discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Ook roddelen, pesten en het verspreiden van geruchten zijn ongewenste omgangsvormen.

Integriteit

Integriteit kan het vertrouwen binnen een organisatie maken of breken. Het is dus belangrijk dat mensen binnen een organisatie integer zijn. Daarom is het nuttig dat er regels en gedragscodes ontwikkeld zijn of worden om die integriteit zoveel mogelijk te waarborgen.
Maar minstens zo belangrijk is dat integriteit een soort grondhouding moet zijn, een mentaliteit.

Jouw organisatie en jij

Het beleid van jouw vereniging, kerk of stichting mag er op gericht zijn om gewenste omgang te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken.  Wij kunnen samen met het bestuur van jouw vereniging, kerk of stichting helpen om hiervoor beleid te maken waardoor werknemers en vrijwilligers ondersteund worden in lastige situaties. Iedereen heeft tenslotte recht op een prettige en ontspannen hobby of activiteit, waar men zichzelf kan zijn.

Wat kun je doen wanneer je te maken krijgt met een ongewenst omgangsvorm?

Niemand hoeft te accepteren dat zijn of haar grenzen worden overschreden.  De eerste stap is daarom dat je er zelf iets aan probeert te doen door de situatie en jouw gevoelens te bespreken met die ander. Als dit niet tot de gewenste verandering leidt of je durft het niet, dan kun je iemand inschakelen om jou hierbij te ondersteunen, zoals een (externe) vertrouwenspersoon die aan jouw organisatie verbonden is.

Wat kun je doen bij vermoedens of feitelijke ethische of integriteitskwesties?

Je kunt met de vertrouwenspersoon sparren over deze kwesties en hij geeft uitleg over de geldende wetgeving of de gedragscode.  Hij wil je begeleiden,  ondersteunen en helpen wanneer je je vermoeden eventueel wilt melden bij de leiding van je organisatie.  Wanneer je anoniem wil blijven dan kan de vertrouwenspersoon namens jou optreden als intermediair.  Ook geeft hij nazorg en houdt hij je op de hoogte  van de voortgang en eventuele afhandeling van de melding. Even goed om te weten : de vertrouwenspersoon doet zelf geen onderzoek  en is niet betrokken bij het toepassen van sancties.

LVV-registervertrouwenspersoon

Het kan enorm opluchten om niet alleen rond te lopen met spanningen of een naar gevoel maar gewoon je hart eens te luchten. De (externe) LVV-registervertrouwenspersoon is onafhankelijk, gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en vrijwilligers. Bij de vertrouwenspersoon worden al jouw opties en de mogelijke gevolgen besproken.  Hij heeft een geheimhoudingsplicht en onderneemt alleen iets als je dat zelf wilt.

Bekijk het filmpje van de LVVV over wat een vertrouwenspersoon voor je kan doen:

Wat kan de externe LVV-registervertrouwenspersoon doen voor:

Organisaties:

 • Geven van voorlichting over de aanpak van ongewenste omgangsvormen, ethische- of integriteitkwesties
 • Adviseren, informeren en inspireren van bestuur en medewerkers bij het voorkomen van ongewenst omgangsvormen, ethische- of integriteitkwesties
 • Risicofactoren in kaart brengen
 • Gedragscode samenstellen voor diverse doelgroepen
 • Vanuit het bovenstaande samen met het bestuur of leiding beleid ontwikkelen

Personen:

 • Luisteren naar jouw verhaal
 • Adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen
 • Informeren en adviseren over de verschillende alternatieve oplossingsmogelijkheden, over de consequenties ervan en over de mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan
 • Desgewenst begeleiden, als de werknemer/vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij een officiële commissie of leiding
 • Doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
 • Adviseren en ondersteunen bij aangifte bij de (zeden)politie
 • Zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening

[1] De Arbowet is niet van toepassing op vrijwilligers, tenzij er sprake is van vergoeding die marktconform is.

Mijn aanbeveling is om vrijwilligers en/of leden van een organisatie op dezelfde wijze te behandelen als werknemers.